kế hoạch Giáo dục năm học 2016- 2017

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TRƯỜNG THCS MỸ HÀ                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                   Số: 01/KH-THCS                                              Mỹ Hà, ngày 17 tháng 8 năm 2016     kÕ ho¹ch GIÁO DỤC…