Báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017

PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG THCS MỸ HÀ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 07/BC- THCS                                     Mỹ Hà, ngày 23 tháng 05 năm 2017     BÁO CÁO TỔNG  KẾT Năm học 2016 -2017             Kính…