kế hoạch Giáo dục năm học 2016- 2017

Tháng Tám 31, 2017 10:13 sáng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THCS MỸ HÀ                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc               

 

 

               Số: 01/KH-THCS                                              Mỹ Hà, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

 

kÕ ho¹ch GIÁO DỤC n¨m häc 2016 – 2017

C¨n cø ®iÒu lÖ tr­êng phæ th«ng ban hµnh kÌm theo TT 12/BGD&§T ngµy 28/03/2011.

Nghị quyết 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

C¨n cø th«ng t­ 58/2011-BGD vµ §T quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh.

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định về dạy thêm, học thêm;

Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh, Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện, để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI;

Kế hoạch  số 902/KH-SGD DDT ngày 18/7/2016 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông năm học 2016-2017; Công văn Số: 141/KH-PGDĐT về BDTX GV.

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/11/2011 của UBND huyện Mỹ Lộc về phát triển một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/9/2012 của UBND huyện Mỹ Lộc về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông huyện Mỹ Lộc;

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 5/7/2013 của UBND huyện Mỹ Lộc về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” của huyện Mỹ Lộc;

Kế hoạch số 121/KH-PGDĐT ngày 16/6/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc về triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW;

Công văn số 159/PGDĐT-THCS ngày 15/7/2016 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2016-2017 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ IV (năm 2016); Công văn số196/PGDĐT-THCS V/v tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”.

Công văn 1077/SGDĐT- GDTrH ngày 30/8/2016 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc triển khai thực hiện  Khung kế hoạch dạy học và hướng dẫn xây dựng các loại kế hoạch, sử dụng hồ sơ sổ sách năm học 2016-2017 và các văn bản chỉ đạo khác của Sở GD&ĐT;

Công văn 1138/SGDĐT- GDTrH ngày 09/9/2016 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017;

Công văn số 180 /PGDĐT-THCS ngày 26/8/2016 của Phòng GD&ĐT về việc tập huấn sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn năm học 2016-2017; Công văn số 182/PGDĐT- THCS ngày 29/8/2016 của Phòng GD&ĐT về việc sinh hoạt chuyên môn năm học 2016 – 2017;

Các Công văn về công tác bồi dưỡng HSG:  số 181/PGDĐT-THCS ngày 29/8/2016 của Phòng GD&ĐT về công tác bồi dưỡng HSG năm học 2016 – 2017;  Công văn số 197/PGDĐT-THCS ngày 13/9/2016 của Phòng GD&ĐT về việc tập trung HSG các đội tuyển lớp 9 năm học 2016- 2017; Công văn số 203/PGDĐT-THCS ngày 15/9/2016 của Phòng GD&ĐT về công tác bồi dưỡng và thi HSG cấp huyện năm học 2016 – 2017;

C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015 – 2016.

C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng.

PHẦN THỨ NHẤT

 • ¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015-2016

I . KÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc

 1. Huy ®éng sÜ sè vµ lµm phæ cËp:

– Tr­êng THCS Mü Hà cã 11 líp víi 402 häc sinh.

– Phæ cËp gi¸o dôc th­êng xuyªn cËp nhËt hµng th¸ng vµ gi÷ v÷ng phæ cËp tõ n¨m häc 2001 ®Õn nay.

 1. ChÊt l­îng gi¸o dôc toµn dôc:
 2. Gi¸o dôc ®øc dôc cho häc sinh:

– Trong suốt năm học  vừa qua nhà trường đã xây dựng và duy trì tốt kỷ cương và nề nếp theo đúng quy định của cấp trên, thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua mọi hoạt động, mọi hình thức, mọi lực lượng giáo dục

– Đặc biệt là lực lượng giáo viên chủ nhiệm luôn luôn gần gũi với các ẹm phối hợp chặt chẽ với gia đình để cùng rèn luyện và giáo dục.Thông qua sự hoạt động của đội sao đỏ theo dõi thi đua, động viên uốn nắn kịp thời các lớp đã có phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần nâng cao từng bước chất lượng toàn diện của nhà trường .

– Nhà trường luôn giáo dục các em có ý thức tương thân tương ái, giúp đỡ người khó khăn, tàn tật như mua tăm tre ủng hộ người mù hơn 4 triệu đồng…

– Trong toàn trường không có học sinh nào mắc các tệ nạn xã hội

– Sau khi tæng kÕt n¨m häc, kết quả xếp loại hạnh kiểm cña häc sinh nh­ sau:

Khối lớp Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
6 125 73 58.40% 27 21.60% 23 18.40% 2 1.60% 0 0.00%
7 91 73 80.22% 14 15.38% 4 4.40% 0 0.00% 0 0.00%
8 110 72 65.45% 26 23.64% 12 10.91% 0 0.00% 0 0.00%
9 98 63 64.29% 33 33.67% 2 2.04% 0 0.00% 0 0.00%
Tổng cộng 424 281 66.27% 100 23.58% 41 9.67% 2 0.47% 0 0.00%
 1. ChÊt l­îng v¨n ho¸:

– Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên đã coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất nên đã có kế hoạch cụ thể, biện pháp tích cự đổi mới phương pháp dạy tăng cường thanh tra kiểm tra, làm tốt công tác hội giảng từ cấp trường đến cấp huyện, chỉ đạo việc thực hiện tốt các quy định của chuyên môn, đặc biệt là chú trọng nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên.

– Tỷ lệ học sinh lên lớp 422/423= 99,76%

– Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS đạt 98 em đạt tỷ lệ 100%.

– Cũng trong đợt thi  tuần KHI khối 9  văn 9 xếp thứ 4, tiếng Anh xếp thứ 4,cuối năm môn Tiếng Anh 6 xếp thứ 3, tiếng Anh 7 xếp thứ 5.

– Trong kỳ thi học sinh giỏi huyện năm học 2015-2016, toàn trường xếp thứ 2/10 trường. Trong đó có nhiều môn đạt kết quả cao như môn Ngữ Văn 6 xếp thứ 2, Ngữ Văn 8 xếp thứ 2, môn  tiếng Anh 8 xếp thứ 1, môn tiếng Anh 9 xếp thứ 4,  môn Ngữ Văn 7 xếp thứ 1, toàn đoàn xếp thứ 2. Tổng số giải đạt được là 33 giải : giải nhất: 1 giải, giải nhì : 7 giải; giải 3: 20 giải; KK: 5 giải;

– Trong kỳ thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện  vừa qua nhà trường có 3 học sinh tham gia và xếp thứ 4 toàn đoàn. Đặc biệt  em Trần Thùy Linh  đã được chọn đi thi cấp tỉnh.

– Cũng trong kỳ thi Olympic tiếng anh trên Internet đội tuyển của nhà trường xếp thứ 2/10 trường tham gia dự thi và có 2 em lọt vào vòng thi cấp tỉnh và đều đạt các giải cao.

– Trong kỳ thi giải toán trên Internet cấp huyện,  đội tuyển của nhà trường xếp thứ 2/10, có 02 em dự thi cấp tỉnh,  em Trần Thùy Linh  đạt giải 3.

– Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, toàn trường có 7 em tham gia dự thi ở tất cả các môn kết quả có 01 em đạt giải KK môn tiếng Anh.

– Sau khi tæng kÕt n¨m häc phÇn rÌn luyÖn trÝ dôc cña häc sinh ®­îc xÕp lo¹i nh­ sau:

Khối lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
6 125 10 8.00% 63 50.40% 50 40.00% 0 0.00% 2 1.60%
7 91 11 12.09% 50 54.95% 29 31.87% 1 1.10% 0 0.00%
8 110 9 8.18% 51 46.36% 50 45.45% 0 0.00% 0 0.00%
9 98 10 10.20% 51 52.04% 37 37.76% 0 0.00% 0 0.00%
Tổng cộng 424 40 9.43% 215 50.71% 166 39.15% 1 0.24% 2 0.47%

* Sè häc sinh lªn líp khèi 6, khèi 7, khèi 8 nh­ sau:

Khèi SÜ sè Lªn líp th¼ng Thi l¹i ë l¹i líp sau thi l¹i
Sè l­îng Tû lÖ (%) Sè l­îng Tû lÖ (%)
K 6 125 105 84,0% 20 16,0%% 1
K 7 91 87 95,6% 4 4,4% 0
K 8 110 101 91,8% 9 8,2% 0
K 9 98 98 100% 0 0 0
Tæng sè 424 391 92,2% 33 7,8 1

– TØ lÖ lªn líp th¼ng ®¹t : 99,8 %                            TØ lÖ ë l¹i líp:   0,2%

 1. §¸nh gi¸:

N¨m häc 2015 – 2016 c¸c mÆt ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vÒ trÝ dôc vµ ®øc dôc ®¹t kÕt qu¶ tèt. Kh«ng cã häc sinh nµo vi ph¹m kû luËt cña nhµ tr­êng kh«ng cã hiÖn t­îng ®¸nh nhau, g©y rèi trËt tù trong vµ xung quanh tr­êng, kh«ng cã häc sinh nghØ häc ®i ®¸nh ®iÖn tö, chÊt l­îng trÝ dôc ë mét sè mÆt ®¹t chØ tiªu ®Ò ra.

 1. C¸c mÆt ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c:
 2. Gi¸o dôc sinh ho¹t tËp thÓ:

N¨m häc 2015 – 2016 nhµ tr­êng ®· ®æi míi h×nh thøc sinh ho¹t chµo cê ®Çu tuÇn b»ng cuéc thi gi÷a c¸c líp vÒ ATTH, ATGT, rÌn kü n¨ng sèng cho häc  sinh, tuyªn truyÒn gi¸o dôc søc kháe cho häc sinh. §­a ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh n¨m häc vµo s¸ng thø 5 hµng tuÇn nhËn ®­îc sù quan t©m cña ®«ng ®¶o häc sinh.

 1. C«ng t¸c qu¶n lý:

– §æi míi sinh ho¹t tËp thÓ, ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp.

– §æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ thi th¸ng ®èi víi c¸c ®éi tuyÓn häc sinh giái. Thi th¸ng ®èi víi khèi 9 cã tæng hîp ph©n tÝch chÊt l­îng. Tæng ®iÓm xÕp theo ®é dèc d¸n b¶ng tin nhµ tr­êng vµ göi vÒ gia ®×nh häc sinh.

– Tæ chøc kiÓm tra néi bé nghiªm tóc.

– Ph¸t huy vai trß cña tæ nhãm chuyªn m«n d¹y héi th¶o, d¹y chuyªn ®Ò nh»m n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é gi¸o viªn.

 1. C«ng t¸c thi ®ua:

– TËp thÓ nhµ tr­êng ®Ò nghÞ tÆng danh hiÖu “TËp thÓ lao ®éng tiên tiến”.

 1. C«ng t¸c kiểm tra:

– Trong  học kỳ vừa qua nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm  tra theo kế hoạch, có kiểm  tra đột xuất theo chuyên đề. Nhà trường đã kiểm tra toàn diện và chuyên đề 21/21 đ/c giáo viên, đạt tỷ lệ: 100%

 1. X©y dùng c¬ së vËt chÊt:

– Nhà trường đã tham mưu với địa phương và hội cha mẹ học sinh tạo điều kiện xây tường bao, san nền sân vận động, sửa chữa goong cửa, lát nền sân khấu, lát gạch bồn hoa.

– Mua thêm nhiều sách tham khảo và đồ dùng day học phục vụ công tác đổi mới giáo dục.

– Đóng mới 40 ghế ngồi cho học sinh bằng ngân sách nhà trường trị giá 10 triệu đồng.

– Sửa chữa, lắp đạt hệ thống phòng  máy vi tính trị giá 27 triệu đồng.

 1. ChÊt l­îng thi vµo THPT:

– Ngay sau khi nhận được công văn hướng dẫn của cấp trên nhà trường đã thông báo

tới toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh khối 9 về sự thay đổi các môn thi

– Lên kế hoạch cụ thể về thời gian đồng thời yêu cầu giáo viên bộ môn lên kế hoạch cụ thể  để nhà trường kiểm tra

– Họp PHHS khối 9 để bàn kế hoạch ôn tập cho học sinh sao cho hiệu quả

* Kết quả thi vào THPT công lập năm học 2016:

– Tổng số học sinh dự thi là 70 HS. Tỷ lệ đỗ vào  các trường công lập là : 60/70 = 85,7% và có 1 học sinh đỗ thủ khoa trường THPT Mỹ Lộc.

– Năm học 2015-2016, chất lượng thi vào THPT của nhà trường xếp thứ 2/10 trường.

 • ¸nh gi¸ toµn tr­êng n¨m häc 2015-2016: Năm học 2015- 2016 nhà trường đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được UBND huyện Mỹ Lộc tặng giấy khen.

* Tån t¹i:

– Còn một số môn kết quả chưa cao như môn Ngữ Văn lớp 6, 7; thi HSG môn Ngữ Văn 9.

– Kết quả thi sáng tạo KHKT còn hạn chế.

– Mét sè häc sinh ch­a ch¨m häc cßn thô ®éng trong viÖc häc tËp. ViÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë mét sè gi¸o viªn  cßn ch­a th­êng xuyªn.

Trªn ®©y lµ nh÷ng kết quả mµ tr­êng THCS Mü Hà ®· ®¹t ®­îc trong n¨m häc 2015-2016 cßn mét sè mÆt h¹n chÕ mµ tËp thÓ nhµ tr­êng cßn ph¶i kh¾c phôc trong  n¨m häc tíi.

PHẦN THỨ HAI
Ph­¬ng h­íng môc tiªu chØ tiªu  vµ nh÷ng gi¶I ph¸p
vÒ c«ng t¸c d¹y vµ häc n¨m häc 2016 – 2017

 

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Đội ngũ CB, giáo viên, CNV:

– Tổng số:  27 (trong đó 20 nữ, 7 nam), cụ thể như sau:

Ban giám hiệu 02
Kế toán, văn phòng 02
GV Thể dục 01
GV Tin học 01
GV Toán 05 (1 đ/c Hằng hợp đồng)
GV Ngữ văn 06 (1 đ/c Xuân hợp đồng)
GV Sinh học 01
GV  Mỹ thuật, Âm nhạc 02
GV Tiếng Anh 03 (1 đ/c Đoàn hợp đồng);
GV Vật lý, Công nghệ 01
GV Hoá học 01
GV Địa lý 00
GV Lịch sử 01
Nhân viên Y tế 01 (Hợp đồng)

– Tỷ lệ GV trong biên chế đạt trên chuẩn: 14/19 = 73,68%

– Giáo viên đang theo học thạc sỹ : 01 đ/c

– Giáo viên địa phương : 09 người ; có 18 đồng chí ở xa

– Bảo vệ: 01 người

– Số lớp và số học sinh:

 

 

Khối Số lớp KH Thực hiện Tăng Giảm Con

TB

BB

Con  gđ khó khăn Ghi chú
6 2 84 84 0 0 02 04  
7 3 125 122 0 03 02 04 1 HS lưu ban(Bình), 1 HS chuyển (Tùng), 1 HS bỏ (Thúy)
8 3 92 93 02 01 0 05  1 HS bỏ (Phúc), 2 chuyển đến (L.Anh, Huy)
9 3 110 105 0 05 02 08 5 HS chuyển học BT THCS (V.Anh, Hạnh, Huệ, Khả, Hoa)
Cộng 11 411 404 02 09 06 21  

2/Thuận lợi, khó khăn:

            a/ Thuận lợi:

– Nhà trường đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao Phòng GD – ĐT huyện Mỹ Lộc, sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của Đảng uỷ – HĐND – UBND xã Mỹ Hà, hội cha mẹ học sinh và các ban ngành đoàn thể trong xã.

– Trong những năm gần đây nhà trường xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí trong hội đồng sư phạm, đồng sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Công tác xã hội hoá giáo dục đã phát huy tác dụng tốt, hỗ trợ các hoạt động toàn diện của của nhà trường.

– Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được địa phương và nhà trường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động.

– Giáo viên kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội đã được dự các lớp tập huấn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do Phòng GD-ĐT và Hội đồng Đội huyện Mỹ Lộc tổ chức.

– Học sinh đã có ý thức tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đều đặn hơn do các em đã nhận thức được vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

            b/ Khó khăn:

– Trường có vị trí ở xa trung tâm huyện, thành phố,  đường quốc lộ 63B đi lại gặp rất nhiều khó khăn

– Hoàn cảnh kinh tế thuần nông nên việc đầu tư của địa phương, của phụ huynh học sinh về cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, thiếu phòng thí nghiệm, thiết phòng hiệu bộ, phòng chức năng, thiếu phòng chức năng, thiết các trang thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu đổi mới như máy chiếu, màn hình, đầu video…

– Kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp nên còn hạn chế trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Nhận thức của một số phụ huynh và học sinh chưa tốt, còn một số các em  chưa chăm học, chưa ngoan.

 1. Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2016 2017
 2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục, của toàn ngành nói chung của bậc học nói riêng, gắn với tình hình địa phương.

Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học;  đổi mới công tác quản lí, có những giải pháp phù hợp thực hiện đổi mới thi cử của ngành đạt kết quả cao;  thực hiện tốt chế độ chính sách với đội ngũ;  tổ chức quản lí hiệu quả dạy thêm, học thêm,…

 1. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục

Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trường học, tăng cường hơn nữa vai trò của các lực lượng tại chỗ, đặc biệt là vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhất là với chính quyền sở tại, các cơ quan công an cùng cấp, các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Tham gia tích cực, có chất lượng các cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức. Thực hiện tốt các cuộc thi, hội thi và phong trào thi đua nhằm hỗ trợ tốt cho việc đổi mới các hoạt động giáo dục.

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường và địa phương; gắn việc lĩnh hội kiến thức kĩ năng với giải quyết các nhiệm vụ cụ thể, mang tính thực tiễn.

 1. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nội dung hình thức kiểm tra đánh giá

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học:

Chú trọng dạy phương pháp học và hướng dẫn học sinh tự học; kết hợp lí thuyết và thực hành; coi trọng dạy học phân hoá, tăng hứng thú cho học sinh; tạo cơ hội và hướng dẫn cho học sinh giỏi tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi; học sinh yếu có động lực vươn lên.

Vận dụng phối hợp, linh hoạt, hiệu quả các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học tích cực (dạy học theo dự án, phương pháp “Bàn tay nặn bột”… và các phương pháp dạy học tích cực khác) phù hợp với đối tượng, điều kiện dạy học cụ thể; đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy và học (câu lạc bộ nghiên cứu khoa học; các câu lạc bộ môn học, nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp.

Đổi mới có chiều sâu và sáng tạo trong kiểm tra, đánh giá:

Tăng cường tự đánh giá trong học sinh; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực toàn diện; tăng cường kiểm tra khảo sát, đánh giá kết quả khảo sát để có điều chỉnh kịp thời về nội dung, chương trình và phương pháp dạy và học.

 1. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, sinh hoạt chuyên môn

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể, thiết thực.

Chú trọng việc bồi dưỡng tại chỗ đối với đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên; có giải pháp linh hoạt, sáng tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lí và trình độ chuyên môn phân công chuyên môn phù hợp với năng lực, sở trường của giáo viên, chú trọng khâu kiểm tra, giám sát  việc thực hiện;  xây dựng các tiêu chí đánh giá, thi đua khen thưởng thúc đẩy ý chí vươn lên của học sinh.

Đổi mới mạnh mẽ cách thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ và của Sở, của phòng. Tổ chức giao lưu, học tập chuyên môn trong  huyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.

 1. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, duy trì hệ thống trường lớp

Xây kế hoạch mua sắm thêm, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hiệu quả trang thiết bị dạy học, tránh lãng phí; tăng cường công tác bảo quản, sử dụng thiết bị; tiếp tục phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

Xây dựng và được công nhận trường xanh sạch đẹp an toàn

 1. Tiếp tục làm tốt công tác quản lí tài chính

Thu chi công khai, minh bạch, theo đúng quy định; các khoản thu thực hiện thu theo tháng.

Làm tốt công tác truyền thông, công tác xã hội hoá.

Quản lí hiệu quả dạy thêm, học thêm; đảm bảo tạo được sự đồng thuận trong xã hội; không gây quá tải, góp phần rèn cho học sinh thói quen kĩ năng tự học.

 1. nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ, c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn:
 2. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học.

– Coi träng c«ng t¸c båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc, phÈm chÊt ®¹o ®øc chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña GV

+ T¨ng c­êng vai trß cña TT chuyªn m«n, sinh ho¹t chuyªn m«n ph¶i cã sù ®æi míi, cã hiÖu qu¶. Tr¸nh h×nh thøc vµ nÆng vÒ thñ tôc hµnh chÝnh. Tæ chuyªn m«n sinh ho¹t ®óng theo tinh thÇn chØ ®¹o cña c«ng v¨n 5555 cña Bé Giáo dôc vµ §µo t¹o.

+ GV ph¶i cã tinh thÇn g­¬ng mÉu häc hái kinh nghiÖm qua ®ång nghiÖp th«ng qua sinh ho¹t nhãm chuyªn m«n, dù giê….Häc qua ph­¬ng tiÖn th«ng tin truyÒn th«ng, internet.

+ GV chó ý rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng, t¸c phong. G­¬ng mÉu ®Ó häc sinh noi theo theo ph­¬ng ch©m: “ ThÇy mÉu mùc trß ch¨m ngoan.”

 1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

Tạo điều kiện để giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đặc điểm nhà trường và các chủ đề dạy học đạt hiệu quả cao

– Nhµ tr­êng cã kÕ ho¹ch kÞp thêi båi d­ìng nghiÖp vô, kiÕn thøc, kü n¨ng míi cho ®é ngò gi¸o viªn.

– Quan t©m gióp ®ì nh÷ng gi¸o viªn tay nghÒ cßn h¹n chÕ, gi¸o viªn  míi ra tr­êng… qua sinh ho¹t chuyªn m«n, dù giê, héi th¶o, häp tæ, nhãm.

– T¨ng c­êng dù giê, th¨m líp theo quy ®Þnh cña Bé GD-§T. TÝch cùc giao l­u víi tr­êng b¹n ®Ó häc hái, trao ®æi, n©ng cao tay nghÒ.

– Mêi gi¸o viªn cèt c¸n cã chuyªn m«n tèt trong huyÖn vÒ chia sÎ, trao ®æi chuyªn m«n ®ặc biÖt  m«n Toán.

– Cïng BCH c«ng ®oµn ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn,vËt chÊt, c¸c chÕ ®é ­u ®·i cho ®éi ngò gi¸o viªn.

– Tham m­u víi l·nh ®¹o x· vµ héi PHHS ®éng viªn khen th­ëng nh÷ng gi¸o viªn, häc sinh cã phong trµo thi ®ua 2 tèt. Th­ëng vµo 2 ®ît cuèi kú I vµ cuèi n¨m häc.

– Tổ chức khảo sát lấy ý kiến học sinh các thày cô được yêu quý nhất. vào 2 đợt kết thúc học kỳ I và cuối năm.

* Đối với cán bộ  qu¶n lý

– Kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý

– Thèng nhÊt quan ®iÓm, lÒ lèi lµm viÖc

– Ph©n c«ng râ ng­êi, râ viÖc, coi träng vµ lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra.

– X©y dùng phong c¸ch qu¶n lý s©u s¸t, gÇn gòi thùc tÕ. Gi¸o viªn häc sinh thùc hiÖn d©n chñ nh­ng quyÕt ®o¸n.

– Gi÷ v÷ng nh÷ng sinh ho¹t víi c¸c ®Çu mèi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®Çu mèi ho¹t ®éng tèt.

– Ph¶i thùc sù ®æi míi ph­¬ng ph¸p vµ phong c¸ch qu¶n lý. Qu¶n lý theo kÕ ho¹ch vµ hiÖu qu¶, ®Ò cao vai trß c¸ nh©n phô tr¸ch. S½n sµng chÊp nhËn mét sè kÕt qu¶ thùc hiÖn kh¸ch quan ®Ó cã ®­îc lèi ®i v÷ng vµng, ch¾c ch¾n vµ h­íng tíi sù ph¸t triÓn.

– Thùc hiÖn chÕ ®é trùc nghiªm tóc BGH, VP, TPT ngµy trùc cã mÆt tr­íc giê truy bµi, vÒ khi häc sinh ®· vÒ hÕt; ngµy trùc theo dâi  xö lÝ c¸c ho¹t ®éng bÊt th­êng trong tr­êng.

– BGH thùc hiÖn qu¶n lý chÆt chÏ ngµy, giê c«ng cña gi¸o viªn theo ®óng quy ®Þnh, cã kû c­¬ng, nÒn nÕp.

Gi¸o viªn nghØ ph¶i cã xin phÐp víi lý do chÝnh ®¸ng, ®ång thêi nép gi¸o ¸n kÞp thêi ®Ó gi¸m hiÖu bè trÝ kÞp thêi kh«ng ®Ó trèng giê.

– X©y dùng quy chÕ cña c¬ quan dân chủ

– Kiªn quyÕt kh«ng ®Ó gi¸o viªn nghØ tuú  tiÖn, ®æi giê kh«ng b¸o. Kh«ng nh¾n ®ång nghiÖp (trõ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng ).

– Bè trÝ c«ng viÖc ph¶i phï hîp víi chuyªn m«n n¨ng lùc, hoµn c¶nh tõng gi¸o viªn trªn c¬ së d©n chñ tËp trung.

– BGH ph¶i lu«n g­¬ng  mÉu, tù rÌn  luyÖn rót kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý,  l¾ng nghe ý kiÕn cña ®ång  nghiÖp, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó  ®¸p øng víi nh÷ng yªu cÇu míi cña ngµnh GD

* Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n: bµn giao tµi s¶n líp häc vµo th¸ng 9. KiÓm kª c¬ së vËt chÊt vµo th¸ng 5. KiÓm kª tµi s¶n vµo cuèi th¸ng 8 vµ th¸ng 5 hµng n¨m.

– KiÓm kª thiÕt bÞ d¹y häc vµo th¸ng 8, 5.

– Qu¶n lý tµi chÝnh.

+ §¶m b¶o thu chi ®óng quy ®Þnh cña tµi chÝnh vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh

+Thùc hiÖn tµi chÝnh c«ng khai mçi n¨m 2 lÇn vµo cuèi kú I vµ cuèi n¨m häc

– Thµnh lËp ban tµi chÝnh gåm:

 • /c Trần Văn Lý – Chñ tµi kho¶n
 • /c Trần Thị Thu Huyền – kÕ to¸n
 • /c Nguyễn Thị Thủy – thñ quü

– Qu¶n lý tµi s¶n

BGH vµ toµn bé gi¸o viªn trong tr­êng cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, sö dông tµi s¶n ®· cã theo quy ®Þnh.

Ban thanh tra nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý tµi s¶n cña nhµ tr­êng, qua hÖ thèng sæ s¸ch ®­îc quy ®Þnh chung.

* C«ng t¸c thi ®ua.

Ban thi ®ua nhµ tr­êng x©y dùng c¸c tiªu chuÈn thi ®ua: quy ®Þnh râ tõng tiªu chuÈn, cã thang ®iÓm cô thÓ, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c thµnh viªn  theo dâi vµ ®¸nh gi¸, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i cña m×nh tr­íc nhµ tr­êng.

C¸c chØ tiªu thi ®ua ®­îc c«ng bè  c«ng khai vµ ®­îc héi nghÞ viªn chøc nhµ tr­êng nhÊt trÝ th«ng qua.

C¨n cø vµo kÕt qu¶ cô thÓ cña tõng tËp thÓ, c¸ nh©n trong héi  ®ång GD ®Ó xÕp lo¹i theo ®é dèc.

KÕ ho¹ch n¨m häc 2016 – 2017 ®­îc biÓu quyÕt th«ng qua c¸c chØ tiªu biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c mÆt ho¹t ®éng trong héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc cña tr­êng.

* Thµnh lËp ban thi ®ua gåm:

 • /c Trần Văn Lý – HT – Tr­ëng ban.
 • /c Trần Thị Tâm – CTC§ – Phã ban.

C¸c ®/c PHT, TT tæ KHTN, tæ KHXH, TPT ®éi, Bí thư chi đoàn, GVCN: uû viªn

* C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc:

– §Çu n¨m nhµ tr­êng tæ chøc häp ban ®Þa diÖn phô huynh häc sinh cïng BGH + GVCN líp. B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015– 2016 vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc n¨m häc 2016 – 2017. Qua ®ã nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn, sù quan t©m, gióp ®ì cña ban ®¹i diÖn phô huynh häc sinh trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng. Tõ ®ã t¹o ®­îc sù ®ång thuËn khi tæ chøc häp phô huynh häc sinh toµn tr­êng.

– Tham m­u UBND x· ph¸t huy hiÖu qu¶ trung t©m häc tËp céng ®ång.

 • Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn, x©y dùng ®­îc m«i tr­êng x· héi häc tËp gióp ph¸t triÓn chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn.

– §Ò cao coi träng vµ tranh thñ vai trß cña tæ chøc cha mÑ häc sinh.

– Cã sù phèi kÕt hîp víi c¸c lùc l­îng x· héi trong c«ng t¸c gi¸o dôc.

*. Công tác xây dựng cơ sở vật chất.

– Tõng b­íc n©ng cao c¸c tiªu chuÈn cña tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia.

– PhÊn ®Êu cã c¸c ®å dïng gi¶ng d¹y cÇn thiÕt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng bµi d¹y cho häc sinh.

– S¾m söa c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô gi¶ng d¹y. X©y dùng c¶nh quan nhµ tr­êng theo h­íng xanh – s¹ch – ®Ñp.

– Nhµ tr­êng tham m­u víi UBND x· cã quy ho¹ch l©u dµi cho  khu«n viªn nhµ tr­êng trong thêi gian tíi lÊp ruéng lµm s©n tËp TD cho häc sinh.

– Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc b¶o qu¶n, sö dông tèt nh÷ng CSVC hiÖn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.

– Huy động phụ huynh học sinh ủng hộ nửa ngày công lao động/ năm

 1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

– Việc đổi mới phương pháp dạy học của GV thực sự ăn sâu vào trí não tránh hình thức hời hợt. GV phải nắm chắc quan điểm đổi mới phương pháp dạy học của năm học nghiêm túc thực hiện.

– Yêu cầu với GV:

+ Dạy học phải phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của HS đúng phương pháp bộ môn. GV viên không sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học coi như không hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt đối với các bộ môn: sử, địa, GDCD, sinh, hóa, công nghệ…

+ Các giờ thực hành GV  phải thực hiện nghiêm túc đặc biệt bộ môn sinh, hóa.

+ Các môn học GV chú ý dạy học tích hợp, chú ý dạy HS kỹ năng giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặc biệt ở các môn: GDCD, văn…

– Đối với các hình thức học tập của HS, chú trọng các hoạt động trải nghiệm ở một số môn học. GV dạy học gắn liền với thực tế. GV tổ chức cho HS tham quan tìm hiểu môi trường xung quanh đối với các môn học đặc biệt môn sinh, tính lịch sử cách mạng địa phương đối với môn lịch sử, ngữ văn.

– Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học của HS đối với bộ môn lí, hóa, sinh, công nghệ các em phải được  học các giờ thực hành nghiêm túc.

– Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông vào dạy và học. GV và HS phải khai thác có hiệu quả nguồn học liệu mở trên Internet, tr­êng häc kÕt nèi và các phương tiện thông tin. Gi¸o viªn häc sinh ph¶i ®­îc t¹o tµi kho¶n vµ khai th¸c, ho¹t ®éng trªn tr­êng häc kÕt nèi ( §ång chÝ Thu phô tr¸ch). Giáo viên đưa bài ít nhất 1 lần/ tháng, tổ chuyên môn ít nhất 1bài/ tháng. GVCN khai báo thông tin học sinh trên trường học kết nối.

+ GV thường xuyên truy cập Internet để khai thác tài liệu, cập nhật thông tin.

+ GV chú ý dạy học giáo án điện tử yêu cầu tối thiểu mỗi học kỳ mồi GV dạy 5 giáo án trình chiếu đặc biệt đối với môn: GDCD, sử, địa, ngữ văn…

– Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa, giê sinh ho¹t tËp thÓ cho häc sinh t¹o niÒm say mª høng khëi cho häc sinh khi tham gia c¸c ho¹t ®éng. §æi míi sinh ho¹t giê chµo cê.

– Phát huy vai trò của GV chủ nhiệm lớp:

+ GVCN lớp phải quan tâm, yêu thương, gần gũi HS, tìm hiểu từng hoàn cảnh của HS để từ đó của biện pháp giáo dục phù hợp.

+  GVCN thân thiện, gần gũi HS nhưng phải có giới hạn nhất định thầy ra thầy, trò ra trò tránh sự nhu nhược của giáo viên dẫn đến việc HS nhờn với GV.

+ GV quan tâm trong việc rèn ý thức tự quản của HS; tự quản giờ học, tự quản việc học và làm bài. Tự quản việc bảo vệ của công, vệ sinh, tài sản cá nhân, tài sản nhà trường.

+ GVCN là linh hồn của lớp vì vậy GVCN phải thực sự gương mẫu trong tác phong, đạo đức, lối sống là tấm gương cho HS noi theo.

+ Giáo viªn ph¶i th­êng xuyªn cã mÆt giê truy bµi, nh¾c nhë, uèn n¾n häc sinh thường xuyªn liªn tôc, triÓn khai kÞp thêi c«ng viÖc cña nhµ tr­êng.

+ GVCN đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh hang tuần, hàng tháng công khai dân chủ, công tâm vào thứ 7 hàng tuần.

+ GVCN sử dụng sổ liên lạc điện tử  hiệu quả, thường xuyên. Thứ 7 hàng tuần GVCN thông báo tình hình điển hình của học sinh của lớp cho phụ huynh thông qua sổ liên lạc điện tử

– Các tổ chức đoàn, đội phải có sự đổi mới, sáng tạo trong việc tham gia giáo dục HS.

+ Đoàn đội phối hợp tổ chức có hiệu quả, bổ ích các hoạt động tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, ngày 20/10, 20/11; ngày tết nguyên đán, 8/3, 26/3…

+ Tổ chức tốt, đa dạng, đổi mới các giờ chào cờ đầu tuần như tổ chức rèn kỹ năng sống, tổ chức các cuộc thi, giao lưu văn nghệ ( Đ/c tổng phụ trách đội tổ chức).

+ Tổ chức cho HS tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương, cho HS thực hiện nghiêm túc các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

+ H×nh thøc sinh ho¹t giê chµo cê ®Çu tuÇn rÌn kü n¨ng sèng cho häc sinh, c¸c bµi tuyªn truyÒn vÒ ch¨m sãc søc kháe, tæ chøc thi ATGT, ATTH gi÷a c¸c líp.

+Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh vµo s¸ng thø 5 hµng tuÇn cã chÊt l­îng, hiÖu qu¶.

+ Sö dông hiÖu qu¶ b¶ng tin, tin tøc ®­îc cËp nhËt liªn tôc trªn b¶ng tin nhµ tr­êng.

+ Tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ c¸c ho¹t ®éng phong trµo ë ®Þa ph­¬ng.

 1. Công tác thư viện, thiết bị, phòng bộ môn

Làm tốt công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học. 100% giáo viên sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học. Tích cực trong việc làm đồ dùng dạy học. Kiểm kê thiết bị dạy học vào tháng 8, tháng 5 hàng năm.

Đ/c Hiền quản lý hồ sơ thư viện, thiết bị. Đôn đốc giáo viên trong việc bảo quản, sử dụng thiết bị và hoàn thiện hồ sơ, sổ sách. Tham mưu cho hiệu trưởng việc mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị.

Giáo viên, học sinh được mượn sách, đọc sách trên thư viện. Có kiểm đếm đầu sách hàng năm.

* Phân công nhiệm vụ công tác thiết bị, thư viện

– Trưởng ban: đ/c Vũ Thúy Hồng

– Phó ban: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

– Ủy viên: đ/c Cúc, Dũng, Mỹ Hằng, Tuấn, Hương

Đ/c Hồng chỉ đạo, đôn đốc việc sử dụng thiết bị, việc làm đồ dùng dạy học của giáo viên.

Đ/c Hường quản lý thư viện, thiết bị, hồ sơ liên quan

Đ/c Cúc phụ trách phòng Hóa.

Đ/c Dũng phụ trách phòng Sinh

Đ/c Hằng phụ trách phòng Lý

Đ/c Tuấnphụ trách phòng Tin.

Đ/c Hương phụ trách phòng Nghe nhìn.

 1. C¤NG T¸C KH¸C
 2. Công tác phổ cập.

1.1. ChØ tiªu

– TuyÓn sinh líp 6: ®¹t 100%.

– Duy tr× sÜ sè ®Õn cuèi n¨m ®¹t 100%.

Gi÷ v÷ng phæ cËp ®é tuæi, vËn ®éng  häc sinh trong vµ ngoµi ®é tuæi häc t¹i TTGDTX.

– Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS

1.2. Gi¶i ph¸p

– Tham m­u víi UBND x· thµnh lËp ban chØ ®¹o phæ cËp, giao cho tõng gi¸o viªn chñ nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ sÜ sè cña líp. §éng viªn thuyÕt phôc cã biÖn ph¸p gióp ®ì kÞp thêi ®èi víi nh÷ng häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Ó c¸c em ®­îc ra líp, t¹o mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng, x· héi, lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ GD.

TËp huÊn c«ng t¸c phæ cËp ®Çu n¨m, ph©n c«ng ®iÒu tra phæ cËp yªu cÇu ph¶i chÝnh x¸c, ghi chÐp cÈn thËn s¹ch sÏ.

VËn ®éng c¸c em häc sinh ch­a ra líp sau hÌ tiÕp tôc ®Õn tr­êng.

 1. C«ng t¸c lao ®éng, h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ.

2.1- ChØ tiªu : Đảm bảo luôn sanh, sạch, đẹp.

 • ¶m b¶o vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh líp häc vµ vÖ sinh chung toµn tr­êng. TËp chung tõng b­íc hoµn thiÖn CSVC cña nhµ tr­êng. Tæ chøc lao ®éng cã hiÖu suÊt cao, ®¶m b¶o khu vùc tr­êng xanh s¹ch ®Ñp. X©y dùng vµ ®­îc c«ng nhËn tr­êng xanh, s¹ch , ®Ñp, an toµn.

– D¹y ®óng, ®ñ ch­¬ng tr×nh kü thuËt, c¸c bµi sinh ho¹t, h­íng nghiÖp d¹y nghÒ.

2.2- BiÖn ph¸p.

– Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc yªu lao ®éng, quý träng thµnh qu¶ lao ®éng.

-RÌn luyÖn häc sinh cã ý thøc tù gi¸c lao ®éng, nhÆt giÊy vôn, r¸c khi nh×n thÊy vµ khu vùc xung quanh n¬i m×nh cã mÆt.

– Khu vùc hiÖu bé ph¶i ®¶m b¶o s¹ch sÏ, khu vùc hµnh lang vµ phßng häp bé phËn v¨n phßng phô tr¸ch.

– VÖ sinh phßng tæ x· héi vµ phßng đoàn đội  do tr­ëng ban n÷ c«ng phô tr¸ch.

– Lu«n ®¶m b¶o thËt s¹ch sÏ ë trong líp, s©n tr­êng kh«ng cã giÊy vôn, r¸c vµ ®Çu mÈu thuèc l¸ trong tr­êng.

– C¸c bån hoa c©y c¶nh ®­îc c¾t tØa ®¶m b¶o ®Ñp.

– Nhµ tr­êng thµnh lËp ban lao ®éng h­íng nghiÖp. Hµng th¸ng cã kÕ ho¹ch kiÓm tra , ®¸nh gi¸ c¸c líp.

* Ph©n c«ng ban lao ®éng h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ.

– Tr­ëng ban: ®/c Vũ Thúy Hồng

– Phã ban: ®/c Trần Văn Lan

– Uû viªn:11 ®/c GVCN c¸c líp.

 1. C«ng t¸c y tÕ häc ®­êng.

– Lµm tèt c«ng t¸c y tÕ häc ®­êng, ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho häc sinh, CB, gi¸o viªn, nh©n viªn.

– Nh©n viªn y tÕ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ thùc hiÖn chÕ ®é trùc nghiªm tóc, cã s¬ cøu kÞp thêi nÕu cã tai n¹n, th­¬ng tÝch x¶y ra.

– §¶m b¶o ®ñ c¬ sè thuèc, dông cô s¬ cøu tèi thiÓu.

– Hµng th¸ng cã bµi tuyªn truyÒn vÒ gi¸o dôc søc kháe, kü n¨ng phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch.

* Ph©n c«ng nhiÖm vô c«ng t¸c y tÕ häc ®­êng:

– Tr­ëng ban: §/c Vũ Thúy Hồng

– Phã ban: ®/c Trần Thị Thu Trang

– Ủy viªn: 11 GVCN

 1. C«ng t¸c gi¸o dôc ý thøc ®¹o ®øc häc sinh

– §Çu n¨m häp PHHS triÓn khai quy ®Þnh víi häc sinh

Đối với học sinh ý thøc ch­a tèt lập danh sách những học sinh thường xuyên vi phạm, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ, thứ 7 hàng tuần Ban giám hiêu, tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm làm việc với học sinh những học sinh này nhắc nhở học sinh về ý thức tu dưỡng đạo đức, ý thức học tập. Và yêu cầu trong buổi làm việc đó xếp loại hạnh kiểm học sinh ngay trong tuần đó. Liên tục theo dõi trong nhiều tuần nếu không sửa chữa mời phụ huynh đến và có những hình thức kỷ luật cao hơn. Việc thực hiện việc xếp loại hạnh kiểm thực hiện một tuần 1 lần vào tiết 4 ngày thứ 7. Nếu học sinh bị ghi trong sổ đầu bài vì nói chuyện, làm việc riêng,… bị xếp loại hạnh kiểm yếu ở tuần đó.

Nếu lần thứ 2 học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu của tuần thì GVCN thông báo cho PHHS.

Nếu lần thứ 3 học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu của tuần GVCN mời PHHS trao đổi phối hợp với GVCN để giáo dục các em.

Nếu các em tiếp tục vi phạm lần thứ 4 xếp loại hạnh kiểm yếu ở học kỳ đó.

– Để học sinh học bài và làm bài về nhà , yªu cÇu ngoài giờ truy bài học sinh kiểm tra bài của nhau thì đầu mỗi giờ học, học sinh tự giác mở vở bài tập để trước mặt bàn. Giáo viên bộ môn sẽ đi kiểm tra một lượt, nếu học sinh nào không làm bài tập về nhà, GVBM ghi sổ đầu bài, GVCN có trách nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh. Nếu lần thứ 2 bị ghi sổ đầu bài về việc không học bài ở nhà GVCN mời PHHS đến phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh. Có thể cùng giáo viên bộ môn hướng dẫn, yêu cầu học sinh làm bài ( vào tiết 5 của ngày) có sự chứng kiến, giám sát của PHHS

– Đối với học sinh khối 6, 7, 8, 9 bị ghi sổ đầu bài về việc không học bài và làm bài ở nhà  của các môn văn, toán, anh hoặc bị điểm kém lần thứ 2 thì dù có được xếp loại học lực khá, giỏi cũng không được nhà trường khen thưởng.

* Để chủ trương đi vào thực hiện BGH đề nghi GVBM chuẩn bị tốt giờ lên lớp, ra bài tập phù hợp vừa sức với học sinh, GV nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường, BGH th­êng xuyªn liªn tôc kiÓm tra, phª b×nh nh¾c nhë nh÷ng gi¸o viªn ch­a thùc hiÖn tèt.

CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2016 – 2017

 

CLKS

 

HSG

 

TDTT

 

Olympíc tiếng anh

 

Báo cáo

 

Báo cáo sĩ số

 

Thi vào c3

 

Văn nghệ

 

Hùng biện tiếng anh

 

TBDH

 

VDKTLM

 

DHTH

 

Y tế

 

SKKHKT

 

XLC

5 3 3 2 1 1 2 2 3 6 5 5 3 5 5

* XÕp lo¹i ®¹o ®øc cuèi n¨m:

 

 

 

 

 

Khối TS H/S Tốt Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6 84 63 75,0 12 14,3 9 10,7 0 0 0 0
7 122 94 77,1 16 13,1 12 9,8 0 0 0 0
8 93 71 76,3 13 14,0 9 9,7 0 0 0 0
9 105 85 81,0 16 15,2 4 3,8 0 0 0 0
Cộng 404 313 77,5 57 14,1 34 8,4 0 0 0 0

* Xếp loại học lực cuèi n¨m

Khối TS H/S Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6 84 13 15,5 41 48,8 30 35,7 0 0 0  
7 122 23 18,9 53 43,4 42 34,4 04 3,2 0 0
8 93 16 17,2 43 46,2 33 35,5 01 1,1 0 0
9 105 17 16,2 51 48,6 37 35,2 0 0 0 0
Cộng 404 69 17,1 188 46,5 142 35,1 05 1,2 0 0

* Các chỉ tiêu thi đua:

– Tr­êng ®¹t danh hiÖu: Tr­êng tiªn tiÕn .

– Chi bé: Trong s¹ch v÷ng m¹nh.

– C«ng ®oµn: V÷ng m¹nh.

– Chi ®oµn: V÷ng m¹nh.

– Tæ chuyªn m«n: 1/2 tæ ®¹t tæ lao ®éng xuÊt s¾c.

– C«ng t¸c ®oµn ®éi: XuÊt s¾c.

 1. PH¢N C¤NG CHUY£N M¤N

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ KH TỰ NHIÊN

Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ được giao Tổng số tiết
Trần Văn Lý 26/4/72 4/96 CĐ Toán

(ĐHSP Toán)

 Hiệu trưởng, phụ trách chung + CD 6 AB(2) 2
Đặng Vũ Hiệp 11/2/83 10/04 CĐ Toán

(ĐHSP Toán)

Toán 9A(4)+Toán 7BC (8) TT (3) 15
Nguyễn Trung Trực 5/7/83 2005 CĐSPToán-Lý

ĐH Toán

Toán 9C (4 ) + Toán 6A (4) + BG Toán 6 (3) + CN 9ABC (3) + TD 7A(2) 16
Đỗ Thị Lý 08/87 09/10  ĐHSP Toán CN 9B (4) + HĐNG 9B (1) + Toán 9B (4) + Toán 8AB (8) + BG Toán 8 (3) 20
Trần Mạnh Tuấn 30/7/78 09/04 CĐSP Kỹ thuật Tin 8ABC (6) + Tin 7ABC(6) + HĐCĐ (9) 21
Đặng Quang Minh 11/82 09/86 CĐ TDTT

(ĐH)

TD:9ABC(6) + 8ABC (6) + TD 6AB (4) 16
  Phạm T. Mỹ Hằng  13/11/82   CĐSP Lý -Tin Lý:9ABC(6)+8ABC(3)+7ABC(3)+6AB(2) + Tin 6A (2)+ Quản lý phòng Tin (3) 19
Ng. Ngọc Dũng 11/85 09/07 C ĐSP S.Hoá Sinh 9ABC(6) + Sinh 8ABC(6) + Sinh 7ABC(6) 18
Nguyễn Thị Cúc 1986 09/10 ĐHSP Hoá CN 8C (4)+ NG 8C (1) Hoá:9ABC(6) + 8ABC(6) + Sinh 6AB (4) 21
Trần Thị Luyên 1989   ĐHSP Toán CN 7A (4) + NG 7A (1) + Toán 7A (4) + Toán 8C (4) + CNghệ 7A (2)  + BG Toán 7 (3) 18
Trần Thu Hằng

(Hợp đồng)

1992   ĐHSP Toán Toán 6B (4) + CNghệ 8 A BC (6) + CNghệ 7 BC (4) + Tin 6C (2) 16

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ KH XÃ HỘI

Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ được giao Tổng số tiết
Vũ Thuý Hồng 30/11/76 09/97 ĐHSP Văn  PT chuyên môn + Văn 9A(5) + PT phổ cập +   HĐNG +Thiết bị + CSVC + LĐ  
Đặng Thị Xuân

(Hợp đồng)

2/9/61 09/82 CĐ Văn-Kỹ CN 8A (4) + NG 8A (1) + Văn 8A (4) + GDCD 8ABC (3) + BG Văn 8 (3) + Văn 9B (5) 20
Trần Thị Tâm 5/3/66 09/90 CĐ Văn CN 6A (4) + NG 6A (1) + Văn 6A (4) + Văn 8B(4) + BG Văn 6 (3) + CTCĐ (3) 19
Nguyễn Thị Thuỷ 14/2/75 09/96 CĐ Văn CN 7B (4) + NG 7B (1) + Văn 7BC (8) + CD 7 ABC (3) + Thủ quỹ (3) 19
Trần T.Thu Trang 16/4/76 09/97 CĐ Văn-Sử

(ĐHSP Văn)

CN 6B(4) + NG 6B (1) + Văn 6B(4) + Địa 7 ABC (6)+ Địa 8 ABC (3) 18
Vũ Thị Nhu 30/10/82 09/05 CĐ Văn-CD

(ĐH Văn)

CN 9C (4) + NG 9C (1) + Văn 9C (5) + Văn 7A (4) + GDCD 9ABC (3) + BG Văn 7 (3) + Tổ trưởng (3) 23
Lê Thị Hằng 1987   ĐH Sử Sử 9 ABC (3) + Sử 8 ABC (6) + Sử 7ABC (6) + Sử 6AB (2) 17
           
Nguyễn Thị Hương 7/10/83 11/95 ĐH Ngoại ngữ CN 9A(4)+ NG 9A (1) + Anh 9AB(4) + Anh 6AB(6) + Hùng biện tiếng Anh (3) + Olympic Anh 9 (3) 21
Trần Cao Sơn 1975   CĐSP Anh

(ĐHSP Anh)

CN 7C (4) + NG 7C (1) + Anh 7ABC (9)+ BGAnh 7 (3) + TD 7C (2) 19
 Trần Đình Đoàn (Hợp đồng) 1/1/89    ĐHSP Anh CN 8B (4) + NG 8B (1) + Anh 9C (2)+ Anh 8 ABC (9) + Bồi giỏi Anh 8 (3) 19
Lê Văn Dũng       Bồi giỏi Anh 6  
Trần Thị Oanh

(Hợp đồng)

    ĐHSP Văn Văn 8C (4) + Địa 9ABC (6) + Địa 6 AB (2) 12
Trần Văn Lan 15/4/71 09/96 CĐ Mỹ thuật

 

MT: 9 ABC(3)+ 8ABC (3) + 7ABC (3) + 6AB (2) + TPT (8) + Lao động (3) 22
Trần Chương 7/7/1990   CĐ Nhạc Nhạc: 8ABC (3), 7ABC (3) + 6AB (2) + VN(3) + Công nghệ 6 AB(4)+ TD 7B (2) 17

 

Trần T.T. Huyền 29/07/1989   TC Kế toán Kế toán + + Thư ký  hội đồng (2)  
Nguyễn T.T. Hường 7/10/73 11/95 TC Kế toán Văn phòng + Phổ cập + Thiết bị  

 

phÇn thø ba

Nh÷ng néi dung c«ng t¸c träng t©m hµng th¸ng

n¨m häc 2016  2017

 

Tháng Công việc chính Người thực hiện Ghi chú
 

 

 

 

 

 

 

 

8/2016

-Tổ chức cho học sinh phải thi lại ôn tập trong hè, tổ chức thi lại cho học sinh, xét lên lớp

– Họp HĐ phân công chuyên môn, xếp TKB

– Triển khai công tác PCXMC, phân công GV điều tra PC ở các cơ sở xóm

– Tập luyện ĐHĐN cho học sinh toàn trường chuẩn bị cho

KG năm học mới

– Học chính thức từ ngày 22/8/2016

– Họp PHHS toàn trường

– Học sinh toàn trường tham gia hoạt động trại thu

– Tham gia các lớp tập huấn về chuên môn

– Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2016- 2017

– Tổng hợp kết quả thi vào THPT

– Xây dựng kế hoạch thi HBTA cấp huyện

 

– BGH

 

– HT, Liên tịch

– Đ/c Hồng, Hường, Tuấn

-Đ/c Hồng, TPTĐ, Đ/c Minh

– GV toàn trường

– BGH, GVCN

– Đ/c Lan, Tuấn

– Đ/c Hồng, Xuân, Hiệp

– HTrưởng

– Đ/c Hồng

 
9/2016 – Ổn định tổ chức nề nếp mọi nền nếp dạy và học, ổn định sĩ số các lớp.

– Thống kê phổ cập, kiểm tra hồ sơ của giáo viên và học sinh.Tuyên truyền công tác BHYT học sinh

– Phân loại học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 thi vào đội tuyển của huyện và bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp, phụ đạo học sinh yếu kém

– Hoàn thiện việc ghi tên học sinh vào sổ điểm, sổ đăng bộ.

– Vận động học sinh lớp 8, lớp 9 bỏ học những năm trước ra lớp bổ túc.

– Khai giảng năm học mới 2016-2017

– CB, GV tham gia các lớp tập huấn chuyên môn

– Duyệt KH giáo dục năm học 2016 -2017 tại PGD

– Triển khai hội thi sáng tạo KHKT tới tất cả CB, GV, học sinh trong toàn trường

– Gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho học sinh BG khối 9 cấp tỉnh

– Các bộ phận hoàn thiện KH

– Thi HBTA cấp huyện

– Hoàn thiện Hồ sơ DT

– Thi IOE cấp trường

– Tổ chức hướng dẫn GV làm KH bộ môn

 

 

 

– BGH, Đ/c Hường

 

-Đ/c Hồng , Tuấn, hường, Hiệu  trưởng

– Đ/c Hồng , GV dạyvăn, Toán, Anh

 

– Đ/c Hồng, Hường

– Đ/c Hồng

 

– BGH, GV

– BGH, 2 tổ trưởng

– Hiệu trưởng

– Đ/c Hồng, tổ trưởng, học sinh

– BGH

– HP, TTCM,

 
10/2016 –  Đại hội các đoàn thể.

– Phát động phong trào thi đua hội học,  thi GV giỏi từ 15/10 đến 21/11.

– Kiểm  tra toàn diện, chuyên đề…..  giáo viên.

– Thi 8 tuần HKI

– Đối khớp các loại hồ sơ của học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

– Tổ chức hội nghị CNVC trong nhà trường

– Bồi dưỡng HSG K6,7,8

-Thi văn nghệ giữa các lớp chào mừng 20/11

TDTT thi cấp huyện

– Tổ chức thi Dạy học tích  hợp, vận dụng kiến thức liên môn GV và học sinh

– SHCM tại Mỹ Hưng Tổ KHXH

– Hội khỏe phù đổng cấp trường

– Làm bài dự thi 70 năm LLVT nhân dân tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc

– Đ/c Hồng, Lan, Xuân, Hiệp

– Đ/c Đ/c Hồng, tổ trưởng CM

– BGH

– BGH, văn phòng

– Hiệu trưởng, CĐ

– Đ/c Hồng

– Đ/c Hồng, Minh

 

– BGH, TTCM

 

– Hiệu phó, 2 TT CM

– Đ/c Hồng, Minh

– CB, GV

 
11/2016 -Tổ chức tốt kỷ niệm ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11.

– Kiểm tra…….. giáo viên

– Bồi dưỡng HSG K6,7,8,9

– Tập luyện TDTT thi các cấp

– SHCM tại Mỹ Thịnh ( KHTN)

– Thi GVG cấp huyện

– BGH

– Đ/c Hồng, Hiệp Xuân

– BGH, Tổ trưởng

– GV bộ môn

-Đ/c Hồng, TTCM, GV các nhóm

 
12/2016 – SHCM tại trường THCS Tại Mỹ Phúc ( Tổ nhóm KHXH)

– Kỷ niệm ngày  22/12.

– Kiểm  tra toàn diện…… giáo viên.

– Bồi dưỡng HSG K6,7,8

– Tập luyện TDTT thi cấp huyện

– Thi Chất lượng  học kỳ I

 

– BGH

– Hiệu trưởng

– BGH, TTCM

– GV bộ môn

– Đ/c  Minh

– Đ/c Hồng

 
1/2017 – SHCM tại THCS Mỹ thành Tổ KHTN

– Ôn tập thi học kỳ I, các tổ bình xét thi đua kỳ I.

– Họp phụ huynh lần 2 và sơ kết học kỳ I.

– Duy trì nề nếp dạy và học, sinh hoạt chuyên môn.

– Bồi dưỡng HSG K6,7,8,9

– Phân công giáo viên trực tết

– Thi HSG cấp huyện K9; thi GV giỏi cấp huyện

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

-Đ/c Hồng,  2 TTCM, giáo viên

– Hiệu trưởng

– BGH

– GV bộ môn

– BGH

– Đ/c Hồng, Gv bộ môn

 
2/2017 – Phát động phong trào thi đua để kỷ niệm ngày thành lập đảng 3/2.

– Kiểm tra…. đồng chí.

– Ôn tập chuẩn bị thi 24 tuần.

– Bồi dưỡng HSG K6,7,8,9

– Động viên học sinh Giỏi tỉnh

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

– BGH

 

– GBH, tổ trưởng CM

– BGH, GV

– GV bộ môn

– BGH

 

 
3/2017 – SHCM tại Mỹ Thắng ( KHTN, KHXH)

– Đón đoàn kiểm tra DT, HT

– Tổ chức tốt thi kiểm tra 4 tuần.

– Tổ chức  8/3, 26/3

– Kiểm  tra toàn diện   giáo viên.

– Bồi dưỡng HSG K6,7,8

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

– BGH

– Đ/c Hồng , Tuấn

 

– GV bộ môn

 
4/2017 – SHCM tại Mỹ Trung ( KHXH)

– Hai tổ KHTN và KHXH sinh hoạt động, kiểm tra việc thực hiện chương trình và lập kế hoạch ôn tập cho các môn.

– Họp cha mẹ học sinh lớp 9 thi công nhận hoàn thành chương trình THCS.

– Bồi dưỡng HSG K6,7,8; chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp huyện

– Chuẩn bị các điều kiện xét TNTHCS

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

– Đ/c Hồng , 2Tổ trưởng

– BGH

 

– Đ/c Hồng , GV

 
5/2017 – Ôn tập Hoàn thành chương trình vào cuối tháng 5.

– Tổ chức tốt kỳ thi cuối năm và thi công nhận học hết chương trình THCS cho học sinh lớp 9.

– Hoàn thiện toàn bộ sổ điểm, học bạ và các loại hồ sơ của nhà trường.

– Xét TNTHCS

…………………………………………………………………………………………………………………………

– BGH, GV

 

 

– BGH, GV

 
6/2017 – Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương.

– Kiểm kê tài sản, bàn giao tài sản cho bảo vệ trường.

– Công khai tài chính cơ quan.

– Giáo viên nghỉ hè theo quy định

– Tập trung công tác ôn tập thi vào THPT

…………………………………………………………………………………..

 

 

– BGH, Đ/c Lan

– Đ/c Hồng, Đ/c Lan, Tuấn

– BGH, GV

– BGH, GV dạy lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các hoạt động ngoại khóa, yêu cầu vui chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích, học sinh tham gia tích cực. Giáo viên nhiệt tình, sáng tạo chú ý sử dụng kênh hình khi thực hiện. Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

 

Tháng Tuần Nội dung sinh hoạt Người thực hiện Ghi chú
 

9

1 Trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả. Đ/c Lan, đ/c Nhu, đ/c Hồng  
 

 

 

10

1  Trao đổi, giao lưu về chủ đề “Trang phục học đường” Đ/c Lan, GVCN  
2 Phát động và tổ chức cuộc thi: Viết về người phụ nữ Việt Nam. Đ/c Lan, đ/c Tâm, đ/c Thủy  
3 Bàn luận về hiện tượng học sinh đi hàng 2, hàng 3 và phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Đ/c Nhu, đ/c Lan.  
4 Tuyên truyền về giáo dục sức khỏe học đường. Đ/c Trang  
 

 

 

 

11

1 Thi tìm hiểu về kiến thức môn học và xã hội. Đ/c Lan, GVCN  
2 .Thi tìm hiểu về ngày Nhà giáo Việt Nam, tìm hiểu về nhà trường, thầy cô, bạn bè, lớp học,… Đ/c Lan  
3 Tuyên truyền về ma túy Đ/c Hồng, đ/c Lan, Ban tuyên truyền của Sở Y tế NĐ  
4 Tổ chức cuộc thi “Chỉ huy đội giỏi”. Đ/c Hồng, đ/c Lan, các đ/c GVCN  
 

 

 

12

1 Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Đ/c Lan, Ban tuyên truyền của Sở Y tế NĐ  
2 Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh. Đ/c Hương, đ/c Đoàn  
3 Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Đ/c Lan, Ban tuyên truyền Sở Y tế  
4 Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh.

Giao lưu với Hội Cựu chiến binh xã nhân ngày 22/12.

Đ/c Hồng, đ/c Hương, Chủ tịch Hội CCB  
 

 

1

1 Thi tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền. Đ/c Lan  
2 Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh.

Thi hiểu biết về xã hội.

Đ/c Lan, đ/c Hương  
3 Tuyên truyền về giáo dục sức khỏe học đường. Đ/c Trang  
4 Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh.

Tổ chức cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

Đ/c Hồng, đ/c Chương, đ/c Hương.  
 

2

1 Thi tìm hiểu các môn học và xã hội. Đ/c Lan, GVCN  
2 Giao lưu văn nghệ: Hát về Đảng, Bác và quê em. Đ/c Chương  
3 Định hướng nghề nghiệp cho HS Đ/c Hồng, đ/c Lan  
 

 

3

1 Tìm hiểu ý nghĩa ngày 8/3. Đ/c Tâm, đ/c Thủy  
2 Trao đổi về hiện tượng học sinh nói tục chửi bậy. Đ/c Nhu, đ/c Xuân  
3 Giao lưu nói chuyện về kỹ năng sống của học sinh. Đ/c Lan, GVCN  
4 Bàn luận về hiện tượng học sinh học vẹt, học tủ. Đ/c Xuân, đ/c Nhu  
 

 

 

4

1 .Tuyên truyền về giáo dục sức khỏe học đường. Đ/c Trang  
2 Bàn luận về tác dụng của phương pháp tự học ở HS. Đ/c Hồng, GVCN 3 lớp 9  
3 Viết bài tri ân cha mẹ, các thầy cô giáo của HS lớp 9. Đ/c Lan, GVCN  
4 Trao đổi về phương pháp ôn thi vào THPT của HS lớp 9. Đ/c Hồng, GV dạy các môn thi vào THPT.  

 

 

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA  TỔ KHXH

 

Môn Tên chuyên đề Người thực hiện
Địa lí Phương pháp rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ trong môn Địa lí lớp 9 Vũ Thị Oanh
Lịch sử Sử dụng tư liệu văn học trong dạy học chuyên đề: Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc thế kỷ X-XVIII trong Lịch sử lớp 7 Lê Thị Hằng

 

 

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA  TỔ KHTN

 

Môn Tên chuyên đề Người thực hiện
Hóa học Hướng dẫn học sinh làm bài tập nhận biết chất hóa học lớp 9 Nguyễn Thị Cúc
Toán Đổi mới phương pháp dạy học Toán 6 Nguyễn Trung Trực

 

NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC NGÀY LỄ LỚN

 

* 20/10 Thi cắm hoa giữa các lớp Đ/c TPT
* 22/12 Giao lưu với Hội Cựu chiến binh xã Đ/c TPT, đ/c Tuấn
* 8/3 Thi nấu ăn Đ/c TPT, Thủy
* 26/3 Giao lưu đoàn viên Đ/c Tuấn

 

kÕt luËn

 • ­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp các ngành, héi PHHS, ®­îc sù cæ vò vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §¶ng ủy, H§ND, UBND x·;
 • ­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp toµn diÖn của Phßng GD-§T huyÖn Mü Léc, tr­êng THCS Mü Hà sÏ v­ît qua khã kh¨n, trë ng¹i ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu n¨m häc, t¹o niÒm tin ®èi víi §¶ng, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
 

 

Nơi nhận:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Cán bộ, GV, nhân viên trong trường;

– Lưu VP.                                                                                                                                                                       

Mü Hà, ngµy  17 th¸ng  8 n¨m 2016

                hiÖu tr­ëng